Munkajog

Ügyfeleink számára hatékony munkajogi segítséget, illetve képviseletet nyújtunk a munkajog egész területén, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó egyéb területeken is.

Az alábbiakban rövid, de nem kizárólagos összefoglaló olvasható, hogy melyek ezek a területek a munkajogon belül:

  • Munkaszerződések, kollektív szerződések, versenytilalmi és titoktartási megállapodások, illetve tanulmányi szerződések elkészítése, véleményezése, javaslatok megfogalmazása annak vonatkozásában, hogy mi javasolt, hogy a munkaszerződésben szerepeljen, és mi az, amit nem ott célszerű szabályozni
  • Munkaszerződéseken belül a speciális szabályozást igénylő munkaszerződések pl.: vezető állású munkavállalók munkaszerződéseinek elkészítése
  • Munkáltatói írásbeli intézkedések, utasítások és belső szabályzatok kidolgozása, a belső működés hatékonyabbá tétele vonatkozásában javaslatok megfogalmazása
  • A munkajog valamennyi területére kiterjedően konkrét munkajogi kérdésekben jogszabály-és szerződésértelmezés nyújtása;
  • Munkaerő-kölcsönzéssel és munkajogi felelősséggel kapcsolatos kérdésekben jogi vélemények elkészítése és képviselet ellátása;
  • Munkavédelemhez, munkaügyi ellenőrzéshez kapcsolódó munkajogi tanácsadást, előzetes munkajogi átvilágítás elvégzését (mely során különös hangsúlyt fektetünk a megbízási- és munkajogviszonyok elhatárolására, illetve minden olyan körülményre, amelyet az ellenőrzést végző hatóság a törvényben rögzítettek szerint végezhet);
  • Munkáltató működési körébe tartozó átszervezések és csoportos létszámcsökkentések levezénylése, a szükséges felmondások, megállapodások elkészítése, munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatos tanácsadás, segítség nyújtása
  • Ezzel összefüggésben a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos teljes körű tanácsadás, segítségnyújtás, a felmondások, azonnali hatályú felmondások, vagy aközös megegyezések elkészítése, a megszüntetéssel kapcsolatos javaslatok megfogalmazása
  • Szakszervezetekkel, üzemi tanácsokkal folyó tárgyalásokon jogi támogatást nyújtása

Ügyvédi irodánk intenzíven foglalkozik munkaviszony jogellenes felmondásával kapcsolatos  ügyek ellátásával mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal vonatkozásában. Számos alkalommal előfordul, hogy a munkáltató nem a jogszabályoknak megfelelően szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát. Ügyvédi irodánk a munkáltató segítségére lehet a költséghatékonyság elérése érdekében abban, hogy a munkaviszony a jogszabályoknak megfelelően kerüljön felmondásra, valamint abban is, hogy egy munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos peres eljárásban a munkáltató jogi képviseletét ellássa.

Az eddigi tapasztalataink szerint számos alkalommal jogellenesen kerül felmondásra munkaviszony  a munkavállaló irányában, melyről a legtöbb munkavállaló nem is tud, annak ellenére, hogy számos jogi lehetőség áll az Ön rendelkezésére arra, hogy az ebből eredő sérelmek orvoslásra kerüljenek.  Amennyiben a munkaszerződés  jogellenesen felmondásra kerül  a munkáltató által, úgy a munkavállalónak az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül kell keresettel élnie az illetékes munkaügyi bíróság előtt. Számos eszköz rendelkezésre áll, úgy mint, elmaradt munkabér, távolléti díj, kártérítés, sérelemdíj iránti igény érvényesítése.

A munkaviszony felmondásakor számos alkalommal nem kerül a munkavállaló részére a végkielégítés megfizetésre, holott a munkavállaló 3 évet meghaladó munkaviszony esetén arra általában jogosult. Ügyvédi Irodánk hatékonyan képviseli a munkavállalókat a végkielégítéssel kapcsolatos jogi eljárásokban.

Ügyvédi Irodánk megbízás esetén vállalja az Ön  képviseletét a munkaviszony alatt felmerülő kártérítéssel kapcsolatban felmerülő peres-, és peren kívüli eljárásokban, különös tekintettel az üzemi baleset során felmerülő károkat illetően.